| Inloggen
Valoriseren
het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek

Netwerkend Valoriseren door Prof. Dr. Annemieke Roobeek

Netwerkend Valoriseren, Waarde toevoegen aan kennis is nu verkrijgbaar!

Dit inspirerende boekje neemt u op een handzame manier mee door het proces van Netwerkend Valoriseren. Kennisdoorbraken en innovaties komen tot stand door nieuwe verbindingen te maken binnen de wetenschap en met toegepaste kennis uit het bedrijfsleven of (maatschappelijke) organisaties. Netwerkend werken is hiervoor een sleutelbegrip.

U kunt Netwerkend Valoriseren bestellen via info@meetingmoreminds.com of telefonisch via 020-5040000

De prijs van het boekje is Euro 13.95 plus verzendkosten.

Update: Het boek Netwerkend Valoriseren is helaas uitverkocht en niet meer te bestellen.  

Wat is valorisatie?

Valorisatie is, kort gezegd, het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek. Nieuw ontwikkelde technologie en kennis die aanwezig is bij de onderwijsinstellingen wordt aangewend ten gunste van de maatschappij. Het woord valoriseren zegt het immers al: het bevat het woord valor en betekent zoiets als waardevol maken. Wetenschappelijke kennis wordt pas waardevol wanneer deze niet alleen gedeeld wordt met vakgenoten, maar toegankelijk wordt gemaakt voor derden - zodat nieuwe combinaties van kennis kunnen leiden tot innovatieve oplossingen. Het nieuwe aan de term valorisatie is dus dat het vooral hamert op de overdracht van kennis, in plaats van de vermarkting of exploitatie van kennis.

De term is vooral bekend binnen politieke kringen: ‘de Nederlandse regering voert op dit moment een actief valorisatiebeleid’… Als politiek begrip is het komen overwaaien uit Brussel, waar het een nieuwe term is binnen de discussie hoe kennis op effectieve wijze in waarde kan worden omgezet binnen de Europese kenniseconomie. Volgens EU-definities is valorisatie zoiets als het verspreiden en toetsen van de meest innoverende onderzoeksmethoden en praktijken in uiteenlopende contexten. Dit heeft als doel de exploitatie en ontwikkeling van nieuwe kennis. Onderzoeksresultaten kunnen zo worden ingevoerd in het bedrijfsleven of leiden tot nieuw afgestemde opleidingentrajecten.

De Nederlandse overheid heeft het begrip overgenomen en het staat centraal in het nieuwe beleid dat Nederland internationaal definitief als kenniseconomie moet vestigen. Minister van Onderwijs Plasterk spreekt ook wel over het verzilveren van kennis. In 2007 werd valorisatie volgens het Innovatieplatform alsvolgt gedefinieerd:

“Valorisatie is een breed begrip. Goed onderzoek verlegt uiteraard de grenzen van onze wetenschappelijke kennis. Dat is op zich een grote maatschappelijke en culturele waarde. Maar valorisatie van kennis is meer. Daar is pas sprake van als de kennis niet alleen bruikbaar is voor eigen vakgenoten, maar ook voor andere belanghebbenden, of dat nu bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties zijn. In alle wetenschapsterreinen is kennis te valoriseren, niet alleen in de beta- maar ook de alfa- en gammawetenschappen. Valorisatie van kennis beperkt zich niet alleen tot de economische benutting, er kunnen ook maatschappelijke of culturele waarden gecreëerd worden.” -Notitie Innovatieplatform 2007-

Verzilveren van kennis is niet enkel het vermarkten van kennis. Het verzilveren van kennis is bijvoorbeeld ook een professor die in een jongerenblad uitleg geeft over een nieuwe ontdekking binnen zijn of haar vakgebied. Valorisatie kent echter vooral concretere vormen, waarbij kennis commercieel vermarkt wordt. Voorbeelden hiervan zijn het sluiten van consultancy overeenkomsten door universiteiten, waarbij de aanwezige kennis verkocht wordt in de vorm van wetenschappelijk onderbouwd advies. Andere voorbeelden zijn het vermarkten van onderzoeksgerelateerde uitvindingen en patenten, het verlenen van licenties en de creatie van zogenaamde spin-off 's.

In de Angelsaksiche wereld wordt het valorisatieproces vaak aangeduid met de termen Knowledge Transfer en Technology Transfer. Zo heb je binnen universiteiten een zogenaamde TTO, een Technology Transfer Office. Knowledge Transfer is echter ook het simpelweg afleveren van afgestudeerden aan de maatschappij door de universiteit, of het publiceren van wetenschappelijke papers door wetenschappers. Dit is echter niet wat wordt bedoeld met valorisatie. Valorisatie is het omzetten van kennis in bedrijvigheid, door nieuwe partijen in de kennis te laten delen. Het vergt enthousiasme en een open houding van de wetenschapper en de universiteit richting de maatschappij. Valorisatie kost inzet en de term kan dus ook prima gebruikt worden in de werkwoordsvorm: valoriseren. En dat men gaat valoriseren in Nederland is van essentieel belang, vooral nu.

Preview Boek Netwerkend Valoriseren

Cover Valoriseren

Valoriseren inleidingValoriseren 2Valoriseren 3